FINI44
Bleekhofstraat 44 Antwepen/Borgerhout

LAST DRINK  / FINI44 / imaginair

Geruisloze transmissie in ‘Baksteen44’ een ééndagsvlieg - momentum … & SOLO 6 ter afsluiting van 27 jaar roekeloosheid.
De stenen overdracht fulmineert zich in dit booklet … om het afscheid te verwerken en los te laten. De materiële transitie is eindelijk een feit met een hobbelig parcours waar de wetgeverij en attesten fetisjisten het laatste woord hadden … tot nu toe… we hebben de notaris gepasseerd, een bank wat lichter gemaakt en mijn rekening aangezwollen …blijft de spiritualiteit zweven in de cloud(sic) ? … een imaginair einde en SOLO 6 undercover drink.
De dubbelheid van bakstenen: van een onorthodoxe constructie naar een experimenterende artist-spirit-space, between high-art and low-art…. We hebben de bakstenen daar laten dansen tot ergernis van de buren en sommige kunstenaars …. symptoom bestrijding … alles door de blender en reviseren…het Stendhal syndroom ondergaan en invasive exoten een kans gegeven.
Het leegmaken botst op vergeten ontdekkingen, beklijvende herinneringen en aftandse leftovers.
De daken regenen niet vanzelf dicht en mijn botten willen niet meer mee …naast bakstenen zijn er nog andere factoren die ik over laat aan de verbeelding in plaats van vast te klitten in de pels zoals een luis…de trompe-l'oeil  is uit mijn oog gewassen. Er is meer verleden dan toekomst en het is mooi geweest… vanaf nu is het geschiedenis …. overdrachtelijk naar een nieuwe archiefkasten generatie.
Dit booklet valt onder de noemer generische merkloze revisie kunst.
De cover: ‘gefundness freshen’ een ontwerp van Dennis Tyfus gereviseerd als onbesneden postkaarten en gereviseerd met een graffiti probeersel.
Verknipte affiches overprint met knipogen naar wat geweest is.
Interactief een volledige lijst der activiteiten en ’namedropping’ van wat er tussen de bakstenen van de 44 geschiedde ter archivering voor de kunst nazaten.
Centerfold: het grondplan van Bleekhofstraat 44 met de daarop aangeduide en genummerde  geïntegreerde kunstwerken die afgebroken en of overschilderd kunnen worden naargelang de nieuwe bezitters ze wil koesteren of niet….De ontmanteling is een feit en het afkicken kan beginnen….


WIE DEUREN DENKT … KAN BINNEN

Google translation without human corrections
LAST DRINK / FINI44 / imaginary
Silent transmission in 'Baksteen44' a one-hit wonder - momentum... & SOLO 6 to end 27 years of recklessness. The stone transfer fulminates in this booklet … to process the goodbye and let go. The material transition is finally a fact with a bumpy track where the legislature and attestation fetishists had the last word ... until now ... we passed the notary, made a bank a bit lighter and my account swelled ... the spirituality continues to float in the cloud( sic) ? … an imaginary ending and SOLO 6 undercover drink. The duality of bricks: from an unorthodox construction to an experimenting artist-spirit-space, between high-art and low-art…. We made the bricks dance there to the chagrin of the neighbors and some artists…. symptom control… everything through the blender and revise… undergoing the Stendhal syndrome and giving invasive exotics a chance. The emptying collides with forgotten discoveries, haunting memories and dilapidated leftovers. The roofs don't rain on their own and my bones don't want to come…besides bricks there are other factors that I leave to the imagination instead of tangling in the fur like a louse…the trompe-l'oeil is out of my eye washed. There is more past than future and it has been beautiful… from now on it is history…. metaphorically to a new generation of filing cabinets.


This booklet falls under the heading of generic unbranded revision art.
The cover: 'gefundness freshen' a design by Dennis Tyfus revised as uncut postcards and revised with a graffiti test. Overprinted posters with nods to what has been. An interactive full list of activities and namedropping of what happened between the bricks of the 44 for archiving for the art descendants. Centerfold: the floor plan of Bleekhofstraat 44 with the indicated and numbered integrated works of art that can be demolished and or painted over depending on whether the new owners want to cherish them or not….The dismantling is a fact and the detoxification can begin….

WHO THINKS DOORS ... CAN ENTER
Edition 44
Pay the bill so I can go
Antwerp June 2022
Harry Heirmans